သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္နွင္‌့ေကာ္မတီအဆင္‌့ဆင္‌့ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Write By: admin Published In: Central Census Comission and Committee Created Date: 2015-05-19 Hits: 3155 Comment: 0

သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္နွင္‌့ေကာ္မတီအဆင္‌့ဆင္‌့ဖြဲ႕စည္းျခင္း

၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ၾကပ္မတ္လမ္းၫႊန္မႈျပဳေပးရန္ အတြက္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေကာ္မရွင္၏လမ္းၫႊန္မႈအတိုင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗဟိုသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မတီေအာက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သန္းေခါင္စာရင္း ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(က)    ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္။ ဤေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္-

(၁)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဥကၠ႒

 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

 

(၂)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဒုတိယဥကၠ႒

 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၃)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဒုတိယဥကၠ႒

 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

 

(၄)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၅)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

 

(၆)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၇)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၈)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

 

(၉)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၀)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၁)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

 

 

ဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၂)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၃)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၄)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၅)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၆)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အဖြဲ႕ဝင္

 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 

(၁၇)

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

အဖြဲ႕ဝင္

 

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုဳပ္႐ံုး

 

(၁၈)

ဒုတိယဝန္ႀကီး

အတြင္းေရးမွဴး

 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha