ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ တည္ေထာင္သည့္ခုနွစ္နွင့္ တည္ေနရာ

Write By: admin Published In: Historical Data Created Date: 2015-08-17 Hits: 3157 Comment: 0

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ တည္ေထာင္သည့္ခုနွစ္နွင့္ တည္ေနရာ

၁။       ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တေကာင္းမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ဇမၺဴဒီပမဟာဓဇရာမင္း လက္ထက္၌ နယ္ေျမလူဦးေရသိရွိရန္အတြက္ ေစတီပုထိုးဘုရား မ်ားတည္ျပီး တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ အုတ္တစ္ခ်ပ္စီေပးရန္ စုစည္းျခင္းျဖင့္ လူဦးေရသိရွိရန္ စူးစမ္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၉၉ ခုနွစ္ သာလြန္မင္းတရားလက္ထက္ လူဦးေရတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရာတြင္ ရြာတစ္ရြာလွ်င္ စစ္သား (၁၀ဝ)စုေဆာင္း၍ရေသာရြာကို ရာစုရြာ၊ စစ္သား(၁၀ဝ၀)စုေဆာင္း၍ ရေသာရြာကို ေထာင္စုရြာဟူ၍ ဖြဲ့စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံ၏စစ္မႈထမ္းအင္အား၊ နိုင္ငံလူဦးေရစာရင္းမ်ားကို စုစည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သကၠရာဇ္ ၁၁၄၅ ခုနွစ္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းဆန္ေသာ လူဦးေရစစ္တမ္းမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

၂။       ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေရကိုသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ လူဦးေရသန္းေခါင္ စာရင္းကို ၁၈၇၂ ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံ ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စတင္ေကာက္ယူခဲ့ျပီး ၁၈၈၁ ခုနွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ဆက္လက္ေကာက္ယူ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကို ၁၈၉၁ ခုနွစ္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၀၁ ခုနွစ္မွစ၍ ၁၉၄၁ ခုနွစ္အထိ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးတြင္ (၁၀)နွစ္တစ္ၾကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားသည္ အိႏၵိယ သန္းေခါင္စာရင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ အစီရင္ခံစာတစ္အုပ္နွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ျပဳစုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က သန္းေခါင္စာရင္းဌာနဟု အျမဲတမ္းသီးျခား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခါ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းကိစၥအဝ၀ကို ၾကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ဝါရင့္တိုင္းမင္းၾကီးတစ္ဦးအား သန္းေခါင္စာရင္းမင္းၾကီး ( Superintendent of Census Operations)အျဖစ္ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္၍ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္နွင့္ တိုက္နယ္အသီးသီးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ အရာရွိမ်ားအား ၄င္းတို႔အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေဒသအတြင္း စာရင္းေကာက္ လုပ္ငန္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥအဝ၀ကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ တာဝန္ေပးအပ္ ျပီး Revenue Surveyor ၾကီးၾကပ္သူမ်ားအျဖစ္  အခြန္မႉး၊ သူၾကီး၊ တိုက္စာေရး စသည္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စာရင္းေကာက္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကုန္သည္၊ ေရွ႕ေန၊ ေက်ာင္းဆရာ စသည္တို႔ နွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ အရပ္သားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၃။       လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလအတြင္း သီးျခားဌာန ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိျပီး ၁၉၅၀ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၄) ရက္ေန႔မွစ၍ သန္းေခါင္စာရင္း မင္းၾကီးရံုးအမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းမင္းၾကီးရံုးကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ စဥ္က ဝါရင့္တိုင္းမင္းၾကီး (၁)ဦး အား သန္းေခါင္စာရင္းမင္းၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(၁)ဦး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(၂)ဦး၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(၃)ဦး(General Office Administration, Data Processing Work Control and Production and Machine Tabulation)နွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းအရာရွိမ်ားနွင့္ အရာရွိ မဟုတ္သူဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း မင္းၾကီး ရံုးအမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၅၅ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔၌ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ဗဟိုစာရင္းအင္းနွင့္ စီးပြားေရးဌာန (ယခုဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕)နွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၄။       ၁၉၅၇ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနအား စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းမင္းၾကီးရံုးသည္ ဗဟိုစာရင္းအင္းနွင့္ စီးပြားေရးဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာမွ ၁၉၅၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၉၅၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍  လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ သီးျခားဌာနတစ္ခု (သန္းေခါင္စာရင္းဌာန) အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား (၂၂၂) ဦးျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

၅။       ၁၉၆၉ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစည္းရံုးေရးနွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးမွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္မူအတိုင္း ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ ျပဳစုတင္ျပခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ မူၾကမ္းမ်ားအနက္ ၁၉၆၉ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄) ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ " ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအ‌ေဝးမွတ္တမ္းပါ ျပည္ထဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟု ျပင္ဆင္ရန္ '' ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဝန္ၾကီးဌာနအသီးသီး ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ခ်ိန္းဆိုသည့္ရက္မ်ားအလိုက္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ စိစစ္ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ၌ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးဌာနတို႕သည္ ၁၉၆၉ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

၆။       ၁၉၇၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႕အား ပူးေပါင္း၍ ျပည္ထဲေရးနွင့္သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ျပည္ထဲေရးနွင့္သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ယခင္ရွိခဲ့ၿပီးသည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနခြဲ၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံု တင္ေရးဌာနခြဲနွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနခြဲတို႔ကို စုစည္း၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနဟူ၍ ျပည္ထဲေရးနွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနကို လူဝင္မႈနွင့္နိုင္ငံသားဌာနခြဲ၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲ၊ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနခြဲ၊ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းဌာနခြဲနွင့္ စီမံေရးရာဌာနခြဲဟူ၍ ဌာနခြဲ (၅)ခုျဖင့္ စုစည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စစ္တမ္းနွင့္ကြန္ပ်ဴတာဌာနခြဲ အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိခဲ့ပါသည္။

၇။       နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၉၉၂ခုနွစ္၊ မတ္လ (၂၀) ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ (၂၃/၉၂)ျဖင့္ ျပည္ထဲေရး နွင့္သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနအား ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ သာသနာေရး ဝန္ၾကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ၾကီးဌာန(၂)ခု တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန တြင္ လက္ေအာက္ခံဦးစီးဌာနတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

၈။       ၁၉၉၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ (၃၁/၉၅) ျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ဌာနခြဲတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၎ဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ သန္းေခါင္ စာရင္းစစ္တမ္းနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနခြဲအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

၉။       ၁၉၉၇ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၃၇/၉၇) ကို နိုင္ငံေတာ္‌ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ၁၉၉၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိုးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဌာနခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စစ္တမ္းနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနခြဲအား ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၂) ခုျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔အင္အားဦစီး ဌာနသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဩဂုတ္လ (၃)ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂၉/၂၀၁၂)၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဌာနခြဲ (၃)ခုအား  အရာထမ္းရာထူး (၄၃)ဦး၊ အမႈထမ္းရာထူး (၄၄၂)ဦး စုစုေပါင္း (၄၈၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္၍ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ (၁၄)ခုတြင္ ျပည္သူ႕အင္အားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအား အရာထမ္းရာထူး (၂၈) ဦး၊ အမႈထမ္းရာထူး (၁၁၂) ဦး စုစုေပါင္း (၁၄၀) ဦးေနရာျဖင့္ျပင္ဆင္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနတြင္ အရာထမ္း စုစုေပါင္း (၇၁) ဦးနွင့္ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း (၅၅၄)ဦး စုစုေပါင္းအင္အား (၆၂၅)ဦးျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာန၏ ၁၃-၉-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၀ဝ/ ၁(၇)(ဝ၀၃၁)/လပန ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၀။     ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနအျဖစ္ ၁၉၉၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂) ရက္ေန႕မွ စတင္တည္ေထာင္ျပီး အမွတ္(၄၁၆)၊ မဟာဗႏဳၶလလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ရံုးအမွတ္(၄၈)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ေျပာင္း ေရႊ႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha