ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္းစာတမ္းထုတ္ျပန္

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2016-12-23 Hits: 1283 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ  ၂၃ ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

  ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ  ၂၃ ရက္

 

          ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြဲလိုက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ လည္းေကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

          ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ေျမပံုမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ သားဖြား မိခင္ေသဆံုးျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားပါသည္။

  ယခု ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္လႊင့္တင္သည့္ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္းစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူဦးေရဆုလာဘ္ကို ရရွိခံစားႏုိင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္လူရြယ္အေရအတြက္ က်ဆင္းလာျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုအေရအတြက္ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လူဦးေရအခ်ိဳး ျမင့္မားလာျခင္းတို႔သည္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္အရြယ္အစားတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္ႏွင့္ လူမႈဘဝလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမုိပါဝင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေနအထားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အရြယ္ လူဦးေရမ်ားျပားေနျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအေျခအေနသည္ “လူဦးေရဆုလာဘ္” ရရွိခံစားေနရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရဆုလာဘ္ကို မိမိရရ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ မိသားစုစီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏႈိင္းဆခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္လာမႈကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ “က်ား/မ ဆုလာဘ္” (Gender Dividend)ကိုပင္ ဖန္တီးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ က်န္ရွိေသာအေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha