ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၊ ေရႊ႔႕ေျပာင္းသြားလာ ျခင္းနွင့္ ျမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္းစာတမ္း ထုတ္ျပန္

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-01-10 Hits: 1277 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ  ၁၀ ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

  ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ  ၁၀ ရက္

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြဲလိုက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္း ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာ မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။

         ယခုအခါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ ေျမပံုမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ သားဖြားမိခင္ ေသဆံုးျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း အေသးစိတ္ သုေတသန စာတမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီးသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားပါသည္။

          ယခု ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္လႊင့္တင္သည့္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းသြားလာ ျခင္းနွင့္ ျမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္းစာတမ္းတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ ျပည္ပေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပနွင့္ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူဦးေရပ်ံ႕နွံ႕ေနထိုင္မႈ(ျမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း) ဟူ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္(၃)မ်ိဳးကို အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ ေလ့လာ၍ ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

          အဆိုပါစာတမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူ(၅)ဦးတြင္ (၁)ဦးသည္ ဘဝတစ္ေလ်ွာက္အနည္းဆံုး တစ္ၾကိမ္ ျပည္တြင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ဖူးၾကျပီး လြန္ခဲ့သည့္(၅)နွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကို မ႑ိဳင္ျပဳ ေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လြန္ခဲ့သည့္(၅)နွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသူ အမ်ားစုသည္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

          ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျမိဳ႕ျပေဒသ၌ ေနထိုင္သူဥၤီးေရမွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သာ ရွိျပီး ႏိုင္ငံပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာမွဳႏွင့္ ျမိဳ႕ျပႀကီးထြားလာမႈတို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမိဳ႕ျပထြန္းကားလာမႈ သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး(အထူးသျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)တြင္ ျမင့္မားစြာျဖစ္ေပၚေနျပီး ယင္းသို႕ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ရန္ကုန္သည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုေဒသမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha