ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ (၆၅)သန္းခန္႔ျဖစ္လာမည္။

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-03-28 Hits: 807 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ (၂၄)ရက္

                     အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း သုတေသနစာတမ္းကုိ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ အဆုိပါစာတမ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္အဆင့္ လူဦးေရကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ အထိလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရကုိ လူဦးေရတုိးႏႈန္း အနိမ့္၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အျမင့္စသည့္ အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး အလယ္ အလတ္အဆင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ (၆၅.၀) သန္းခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

          တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလုိက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြက္ လူဦးေရကုိ တုိးႏႈန္း အလယ္အလတ္အဆင့္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္၌ လူဦးေရ (၁၀.၅) သန္းခန္႔ ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ (၇.၂) သန္းခန္႔ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တုိ႔သည္ လူဦးေရတုိးပြားမႈ ျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္လာၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီၤး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔သည္ လူဦးေရတုိးပြားမႈအနည္းဆုံး ေဒသမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရတုိးပြားမႈ ပုံမွန္သာရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရရွိသည္။

          ဤစာတမ္းကုိေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူဦးေရ အရြယ္အစား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ က်ား/မ အခ်ိဳးစသည္တုိ႔ကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ဆုိင္ရာထုတ္ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha