ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္း နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-05-29 Hits: 539 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၅-၂၀၁၇ မွ ၂-၆-၂၀၁၇ ထိ

      

    ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္း နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ၂၉-၅-၂၀၁၇ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ပါသည္။
      ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသိပညာေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တုိ႔ရွိၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
    ယခုက်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္း နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)ကုိ နည္းျပ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၆၅)ဦးတက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကုိ ၂၉-၅-၂၀၁၇ မွ ၂-၆-၂၀၁၇ ထိ (၅)ရက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha