ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

Write By: admin Published In: Events Created Date: 2017-07-10 Hits: 797 Comment: 0

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံျပဳစုထားသည့္ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။
ယင္းအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္္းမွ ပညာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ (၃) ခု ျဖစ္သည့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈအေျခအေနနွင့္ အျမင့္ဆံုးတက္ေရာက္ ျပီးစီးခဲ့သည့္ အတန္းတို႕ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ၊ စာတမ္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၅၀ ခုနွစ္ အထိ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္ (၁၅) နွစ္နွင့္အထက္ စာတတ္ ေျမာက္မႈနႈန္းမွာ (၈၉.၅%) ျဖစ္ပါသည္။ အမိ်ဳးသားမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈနႈန္းမွာ (၉၂.၆%) ခန္႔ ျဖစ္ျပီး အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈနႈန္းမွာ (၈၆.၉%) ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈနႈန္းမွာ (၉၅.၂%) ခန္႔ရိွျပီး ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ နႈန္းမွာ (၈၇.၀%) ျဖစ္ပါသည္။ စာမတတ္သူဦးေရမွာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္တြင္ (၄.၅) သန္းခန္႔ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ (၃.၆) သန္း အထိေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။
ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ အသက္ (၅)နွစ္ မွ (၂၅) နွစ္အတြင္းရိွ လူဦးေရ၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ရာခိုင္နႈန္းမွာ (၃၈.၈%) ခန္႔သာရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ တို႔တြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈရာခိုင္နႈန္းမွာ အနည္းငယ္သာ ကြာျခားသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အသက္ (၇) နွစ္မွ (၁၅) နွစ္အတြင္းရိွ ကေလးငယ္ ငါးသိန္းခန္႔သည္ လံုးဝေက်ာင္းမေနဘူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေန ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။
၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားအရ အသက္(၂၅)နွစ္အထက္ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ သံုးပံုနွစ္ပံုခန္႔မွာ မူလတန္းပညာေရးအဆင့္ (သို႔မဟုတ္) အတန္းမရိွသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရ ပါသည္။ အသက္ ၂၅ နွစ္နွင့္အထက္ လူဦးေရ၏ (၇.၃%) ခန္႔သာ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ရရိွသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။
၁၉၇၃ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရမွာ (၈) သန္းခန္႔နွင့္ ၁၉၈၃ ခုနွစ္တြင္ (၉.၅) သန္း ခန္႔ရိွၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရမွာ (၁၁) သန္းနီးပါးရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၅၀ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္လူဦးေရ (၁၀.၇) သန္းခန္႔ထိ ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ အနာဂတ္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၄ခုနွစ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေျကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာ၊ တိုင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္အလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ နွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာနွင့္ အေသးစိတ္သုေတသနစာတမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္းနွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ သားဖြားမိခင္ေသဆံုးျခင္း၊ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းနွင့္ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္သား အင္အားအေျကာင္းအရာနွင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ပညာေရးအေျကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာ ရယူနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha