၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အသိပညာေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးမ်ား်ကၽင္းပ

Write By: admin Published In: Events Created Date: 2017-07-10 Hits: 925 Comment: 0

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ပထမအဆင့္ အေနျဖင္ ေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလး မေကြး ရန္ကုန္ စစ္ကုိင္း ပဲခူး မြန္ စသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၇ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ၅-၆-၂၀၁၇ မွစ၍ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပကာ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ျပဳစုထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အစီရင္ခံစာစာအုပ္မ်ားရရွိသျဖင့္ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အကၽဳိးျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္လၽက္ရွိၾကပါသည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha