က်ား မ အလုိက္ ခြဲျခားေလ့လာျခင္း စာတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-08-24 Hits: 2217 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားေသာ က်ား မ အလုိက္ ခြဲျခားေလ့လာျခင္း စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပုိမုိမ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး (၁၀၀) ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား (၉၃)ဦးရွိေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ က်ား/မ အလုိက္ခြဲျခားေလ့လာျခင္း စာတမ္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ က်ား၊ မ ရႈေထာင့္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ လူဦးေရဆုိင္ရာ ၿခံဳငုံသုံးသပ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားအင္အား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အိမ္အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည့္ က႑မ်ားကုိ က်ား၊ မ အလုိက္ ေလ့ လာသုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အားလုံးနီးပါးတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ပုိမုိ မ်ားျပားလ်က္ရိွၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ခုတည္းတြင္သာ အမ်ိဳးသားဦးေရ ပုိမုိမ်ားျပားေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။
အသက္အုပ္စုအလုိက္ ခြဲျခားေလ့လာရာတြင္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးပုိမုိ ျမင့္မားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ေ လ့လာခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဆုိးဖုိရာခုိင္ႏႈန္း(၃) ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း မုဆုိးမရာခိုင္ႏႈန္း (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤသုုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ေမ်ွာ္မွန္းသက္တမ္းနိမ့္ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေသဆုံးႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။
ပညာေရးအေျခအေနကုိေလ့လာရာတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ က်ားမ ကြာျခားမႈမသိသာေသာ္လည္း ဘြဲ႕ရႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရပုိမုိမ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးပညာတတ္အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ဤစာတမ္းတြင္ ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနထုိင္မႈဘဝအေျခ အေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သလုိ က်ား/မဆုိင္ရာသုေတသန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္လည္းမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အတြဲလိုက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ အေသးစိတ္္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေျမပုံမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အား ၊ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ၊ အိမ္ေထာင္စု၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စာတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.dop.gov.mm တြင္လႊင့္တင္ ထားပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha