သက္ႀကီးရြယ္အိုအေၾကာင္းအရာ သုေတသနစာတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-09-26 Hits: 1832 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္

 ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ယခုထုတ္ျပန္လႊင့္တင္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ျပဳစုထားေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုအေၾကာင္းအရာ သုေတသနစာတမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ (၄.၅) သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္ႀကီးရြယ္အို (၁၃) သန္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း၊ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံသည္ ယေန႔ေခတ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ အသက္ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံႏွင့္ တူညီေနမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္တြင္ လူဦးေရ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို အေရအတြက္ႏွင့္ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ ကေလး အေရအတြက္ တူညီလုနီးပါး ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 အဆိုပါ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း၊ ေဒသအလိုက္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။       သုေတသနစာတမ္းအရ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္းလူဦးေရတိုးႏႈန္း (၁.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ (၂.၄) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေက်းလက္ထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ ပမာဏတိုးပြားလာမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏႈန္း အတိုင္း ဆက္လက္တိုးသြားမည္ဆိုပါက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္အတူ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရတိုးႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။

       ဤစာတမ္းတြင္ ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈဘဝ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္သကဲ့သို႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သုေတသနလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

       ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြဲလိုက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

       ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္ေျမပံုမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အား အေၾကာင္းအရာ၊ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ က်ား/မ ခြဲျခားေလ့လာျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္းအရာ စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm  တြင္ လႊင့္တင္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha