လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္ႏွင့္အခ်ိန္ဇယား

Write By: admin Published In: Project Plan Created Date: 2015-05-18 Hits: 3553 Comment: 0

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္ႏွင့္အခ်ိန္ဇယား

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အပိုင္း (၄) ပိုင္းခြဲ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအပိုင္း၊ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းအပိုင္း၊ စာရင္းျပဳလုပ္ငန္းအပိုင္းနွင့္ စာရင္း ဇယားမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းအပိုင္းဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတစ္ပိုင္းစီတြင္ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ၿပီးစီးရမည့္အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူ ေခ်ာေမာစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းႀကီး (၄) ရပ္

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ငန္းႀကီး (၄) ရပ္ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

(က)  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း။ (၂-၅-၂၀၁၁) ရက္ေန႔မွ (၂၉-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၃၅) လၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(ခ)    စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္း။           (၃၀-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၅-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၂) လၾကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)    စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း။          (၁-၆-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၇) လၾကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(ဃ)  ဆန္းစစ္ျခင္းနွင္‌့အစီရင္ခံစာျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္း။ (၁-၁-၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွ (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ (၄) လၾကာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၁၁) ရပ္

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းႀကီး (၄) ရပ္အား လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၁၁) ရပ္အျဖစ္ ပိုင္းျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(က)       ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

(၁)      အေျခခံေဒသစာရင္း(အိမ္ေထာင္စုနွင္‌့လူဦးေရစာရင္း) ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို (၂-၅-၂၀၁၁) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ (၃၂) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၂)      သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္နွင္‌့ ေကာ္မတီအဆင္‌့ဆင္‌့ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို (၁-၁၂-၂၀၁၁) မွ  (၂၉-၂-၂၀၁၂) အထိ (၃) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၃)      ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းကို (၂-၅-၂၀၁၁) ရက္ေန႔မွ (၂၈-၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၃၄) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၄)      ေမးခြန္းပံုစံနွင္‌့ လက္စြဲစာေစာင္မ်ားျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၈-၂၀၁၁) ရက္ေန႔မွ (၂၈-၂-၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ (၁၉) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၅)      စမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းနွင့္ ပံုစံမ်ားပံုနွိပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၃-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၂၈-၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ထိ (၁၂) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၆)      OMR နည္းပညာအသံုးျပဳမည့္ စက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၁-၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၅-၂၀၁၃) ရက္ေန႔ထိ (၁၇) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၇)      စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၁၁-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၅) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(၈)      သတင္းနွင္‌့ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းကို (၁-၂-၂၀၁၃) ရက္ေန႔မွ (၇-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၁၄) လ (၇) ရက္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ခ)       စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္း။     သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို (၃၀-၃-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၃၀-၄-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၁) လၾကာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဂ)       စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း။     စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၆-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၃၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၇) လၾကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဃ)   ဆန္းစစ္ျခင္းနွင္‌့ အစီရင္ခံစာျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္း။ ဆန္းစစ္ျခင္းနွင္‌့ အစီရင္ခံစာျပဳစု ထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွ (၃၀-၄-၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ (၄)လၾကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းစီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အပိုင္း (၄) ပိုင္းခြဲ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအပိုင္း၊ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းအပိုင္း၊ စာရင္းျပဳလုပ္ငန္းအပိုင္းနွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းအပိုင္းဟူ၍ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတစ္ပိုင္းစီတြင္ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ၿပီးစီးရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha