စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း

Write By: admin Published In: Data Processing & Analysis Created Date: 2015-05-18 Hits: 2872 Comment: 0

စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း

၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းပံုစံမ်ားမွ အေသးစိတ္စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစုနိုင္ရန္ စာရင္းျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အႀကိဳစာရင္းျပဳစုျခင္းနွင္‌့ အေသးစိတ္စာရင္းျပဳစုျခင္းဟု နွစ္ပိုင္းခြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ဧၿပီလတြင္ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ေနာက္စာရင္းပံုစံမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစုထုတ္ျပန္နိုင္ရန္ စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံလူဦးေရစာရင္းဇယားကို လတ္တေလာ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတစ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳစုထုတ္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထိုေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေဆာက္အအံုေပါင္း၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္းနွင့္ က်ား-မအလိုက္ လူဦးေရကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းဇယားကို ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ အစိုးရဌာနနွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားအသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ လတ္တေလာအသံုးျပဳနိုင္သျဖင့္ စာရင္းျပဳလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွ အသံုးျပဳရသည္ထက္ ပို၍အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းေပၚတြင္ ျပည္သူအမ်ား၏ အာရံုစိုက္ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိန္ကိုလည္း ထိန္းထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ရံုးအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္စာရင္းဇယား။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ေဖာ္ျပေသာအေဆာက္အအံု၊ အိမ္ေထာင္စု၊ လူဦးေရက်ား-မစာရင္းဇယားကို ၿမိဳ႕နယ္ရံုးအဖြဲ႔မ်ားမွ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအစီရင္ခံစာမ်ားမွ စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။

စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း။

အထက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းကို ရံုးခ်ဳပ္၌လက္ခံရရွိၿပီးေသာအခါ စာရင္းမ်ားမွန္ကန္မႈကို စစ္ေဆး၍ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္နွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာရင္းခ်ဳပ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ေရွ႕ေျပးစာရင္းမ်ား (Advance Release)အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အေသးစိတ္စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း။

အေသးစိတ္စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္-

(က)     ပံုစံမ်ား ပဏာမလက္ခံျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အလိုက္ဖိုင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊

(ခ)       အိမ္ေထာင္စုပံုစံမ်ားအား Scan ဖတ္ျခင္း၊

(ဂ)       ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ တည္းျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း၊

(ဃ)   အေျခခံလူဦးေရစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းတြင္ အစ၌ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္နွင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး လူအင္အားကို တျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္အသံုးျပဳသြားသည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(က)   ပံုစံမ်ားပဏာမလက္ခံျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အလိုက္ ဖိုင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

စာရင္းေကာက္ပံုစံမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မွလာေရာက္အပ္နွံရာ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္နွံေစရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ပံုစံမ်ားပဏာမလက္ခံသည့္အခါ လိုအပ္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းညွိႏႈိင္းၿပီးမွ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ လက္ခံရာတြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္အလိုက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုနွင့္ ေက်းရြာအလိုက္ ပံုစံမ်ားျပည့္စံုမႈနွင္‌့ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းျပည့္စံုမွန္ကန္မႈရွိ-မရွိ စစ္ေဆးလက္ခံခဲ့ပါသည္။ လက္ခံၿပီးပံုစံမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ေကာက္ကြက္အလိုက္ စုစည္းအိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ ပံုစံအခ်ပ္အမွတ္မ်ား အစဥ္အတိုင္းရွိ-မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ လူဦးေရေရတြက္ျခင္း၊ ပံုစံမ်ားကိုစာရင္းေကာက္ကြက္အလိုက္ အိတ္တြင္ထည့္သြင္း၍ အိတ္အဖံုးေပၚရွိပံုစံတြင္ လူဦးေရထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းတို့ကို‌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္ခြဲေဝေပးရာ၌ လြယ္ကူေစရန္နွင့္ စာရင္းေကာက္ကြက္အလိုက္ လူဦးေရစာရင္းမွန္-မမွန္ အစဥ္သိရွိေနေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)       အိမ္ေထာင္စုပံုစံမ်ားအား Scan ဖတ္ျခင္း။

စာရင္းေကာက္ယူၿပီးပံုစံမ်ား Scan ဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို (၁၅-၇-၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ (၁-၁၀-၂၀၁၄) ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)    ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ တည္းျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း။

စာရင္းေကာက္ပံုစံမ်ားအား Scan ဖတ္ၿပီးေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာသို႕ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ဂဏန္းသေကၤတမ်ားကို ဆီေလ်ာ္မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးသည့္ တည္းျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

(ဃ)   အေျခခံလူဦးေရစာရင္းျပဳစုျခင္း။

အေျခခံလူဦးေရစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အသက္၊ က်ား/မ၊ ၿမိဳ႕/ေက်းလက္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ လုပ္သားအင္အားပါဝင္နႈန္းအလိုက္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါစာရင္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္နွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္(၂)ခုအတြက္ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။

ဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ အစီရင္ခံစာျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္း

ထုတ္ျပန္ရန္စာရင္းဇယားမ်ား။

          ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိသည့္ အေျခခံလူဦးေရစာရင္းအစီရင္ခံစာကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီနွင္‌့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးအတြက္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းဇယားမ်ားနွင့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္နွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအသံုးဝင္ေသာ အေသးစိတ္စာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရန ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ပံုနွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းစာအုပ္နွင့္ ျပည္ေထာင္စုစာအုပ္ကိုသာမက ၿမိဳ႕ေတာ္(ေနျပည္ေတာ္)၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕နွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ လူဦးေရစာရင္းစာအုပ္မ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးအတြက္ လူဦးေရစာရင္းစာအုပ္မ်ားကို ရိုက္နွိပ္ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha