ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီမိုင္းလားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားအားေဆြးေႏြး

Write By: admin Published In: About Census Created Date: 2015-03-09 Hits: 4080 Comment: 0

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီမိုင္းလားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားအားေဆြးေႏြး၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားအားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီမိုင္းလားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားအားေဆြးေႏြး၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားအားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀။

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သူ၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms.JanetE.Jackson ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီမိနစ္ ၅၀ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းလားၿမိဳ႕၊ ေရႊဟသၤာခန္းမ၌ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ အထူးေဒသ (၄)၊ မိုင္းလားေဒသတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုင္းလင္းႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။
ေရွးဦးစြာဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းကစမ္းသပ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့မႈႏွင့္ ယင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေရးပါပံုႏွင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ ေကာက္ယူေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနႏွင့္ မိုင္းလားေဒသအတြင္းေကာက္ယူမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းေကာက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဒသခံဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖၾကားေပးရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွင္းလင္းခ်ျပေစလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုအက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုင္းလင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကမရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ သိရွိလိုသည္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုအသီးသီးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး (UNFPA) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms.JanetE.Jackson က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လုိအပ္သည္မ်ားညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးေဆြးေႏြးပြဲကိုရုပ္သိ္မ္းလိုက္သည္။
မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မိုင္းလားၿမိဳ႕၊ မဂၤလာခန္းမ၌ မိုင္းလာေဒသအတြင္းရွိတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မိုင္းလား၊ စီလူး၊ နမ့္ပန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပရာေရွးဦးစြာေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးစိုင္းလင္းကသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခဲ့မႈႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေကာက္ယူခဲ့မႈ အေျခအေန၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ လ တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္အဆင့္ေကာက္ယူႏုိင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပံုႏွင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ေမးျမန္းမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒထုတ္ျပန္ျပဌာန္းမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ယင္းဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားမႈ၊ ျပည္သူမ်ားကမွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖၾကားႏုိင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားကိုအေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကမရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ သိရွိလုိသည္မ်ားကိုေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးအခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Leave A Comment

Captcha