အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစာတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-08-08 Hits: 2479 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္

ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အတြဲလိုက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ အေသးစိတ္္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ သုေတသနစာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေျမပုံမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိရာ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေသဆုံးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အား အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းအရာ စာတမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ www.dop.gov.mm တြင္လႊင့္တင္ ထားပါသည္။
ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ယခု ထုတ္ျပန္လႊင့္တင္သည့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစာတမ္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္း အရာသန္းေခါင္စာရင္းမွေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအေျခအေနႏွင့္ အိမ္၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိ အဓိကညႊန္ျပေန သည့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေနအိမ္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေနအိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ အလင္းေရာင္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္မီးအမ်ဳိးအစား၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ အတြက္ အဓိက အသုံးျပဳသည့္ေလာင္စာႏွင့္ ေသာက္ေရအတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အသုံးျပဳသည့္အိမ္သာအမ်ဳိးအစား၊ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အမိုး၊ အကာႏွင့္ အခင္း အတြက္ အဓိက အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရရွိအသုံးျပဳႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။
အေသးစိတ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစုသည္ အိမ္ပိုင္ဆုိင္ၾကၿပီး သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိရရွိ၍ သန္႔ရွင္းေသာယင္လုံအိမ္သာမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ သုံးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိမႈႏႈန္းသည္ (၆၉.၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာယင္လုံအိမ္သာေဆာက္လုပ္သုံးစြဲမႈႏႈန္းသည္ (၇၄.၃) ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသအလိုက္ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲႏုိင္မႈစသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအၾကား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား အၾကား၊ ခ႐ုိင္မ်ားအၾကား ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေနအိမ္အမ်ားစုမွာ ၀ါး၊ ဓနိ၊ သက္ကယ္စသည့္ႏွစ္တုိခံ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ေလာင္စာအသုံးျပဳမႈတြင္ သစ္သားကုိ အေျခခံေသာ ေလာင္စာအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္သား/ထင္း၊ မီးေသြး/ေလာင္စာေတာင့္ သုံးစြဲမႈသည္ (၈၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းေလာင္စာမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ ညစ္ညမ္းေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္အတြင္း ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိမႈနည္းပါးၿပီး အိမ္ေထာင္စု၀င္ မ်ား၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ျပဳစုတင္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနထုိင္မႈဘ၀အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိေသာ အေသးစိတ္သုေတသန စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
 

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha