ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္အေၾကာင္းအရာစာတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း

Write By: admin Published In: Latest News Created Date: 2017-10-11 Hits: 874 Comment: 0

ေနျပည္ေတာ္

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ရက္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၄၆.၅%) သည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအတိုင္း ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ကေလးေသဆံုးႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဆိုပါက ေနာင္လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္ ဦးေရမွာ အနည္းငယ္သာတိုးလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္ (၂၄.၅) သန္းႏွင့္ ၂၀၄၄ ခုႏွစ္တြင္ (၂၃.၁) သန္းသာရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ျပဳစုထားေသာ “
ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္အေၾကာင္းအရာ” သုေတသနစာတမ္းကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါသုေတသနစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငယ္ရြယ္သူ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ပံုရိပ္ကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။
“ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္လူရြယ္အေၾကာင္းအရာ” သုေတသနစာတမ္းတြင္ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ လူဦးေရႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္အိမ္ေထာင္စုရွိပစၥည္းမ်ား၊ ေနထို္င္မႈအေျခအေန၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈစသည့္ က႑မ်ားကို အသက္အုပ္စုအလိုက္/အသက္တစ္ႏွစ္ခ်င္းအလိုက္ ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။
စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အသက္ (၅-၉) ႏွစ္အတြင္းရွိသူ ကေလးမ်ား၏ (၇၁.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မူလတန္းပညာ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၿပီး အသက္ (၁၀-၁၃) ႏွစ္အရြယ္ ကေလး (၇၆.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလယ္တန္းပညာ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ (၁၄-၁၅) ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးမ်ား၏ထက္ဝက္ခန္႔ (၅၁%) သာ အထက္တန္းပညာကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ (၄၇) ရာခို္င္ႏႈန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ (၅၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပကြာျခားမႈကိုလည္း ျပဆိုေနပါသည္။
အဆိုပါစာတမ္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကေလးသူငယ္ သံုးေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္သည္ အလင္းေရာင္အတြက္ ေရနံဆီႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္ကို အသံုးျပဳေနရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစြာ (၇၅.၇%) သည္ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ သစ္သား/ထင္းႏွင့္ ေရနံဆီတို႔ကို ေလာင္စာအျဖစ္ အဓိကအသံုးျပဳေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး၊ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ အဆိပ္သင့္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆုိပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ (၁၀-၁၃) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ (၄) ရာခို္င္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒတြင္ (၉) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ (၁၅-၁၉) ႏွစ္ရွိ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၄၄.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္သားအင္အားစုုတြင္ ပါဝင္ၾကေၾကာင္း၊ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လုပ္သားအင္အားပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ အသက္ (၂၀) ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အသက္ (၂၅-၂၉) ႏွစ္တြင္ (၉၂.၃) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ အသက္ (၂၀-၂၄) ႏွစ္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္သားအင္အားပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ (၅၉.၇) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ္လည္း အသက္ (၂၅-၂၉) ႏွစ္တြင္ (၅၇.၇) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လူငယ္အမ်ားစုမွာ သူတို႔ေမြးဖြားရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ အသက္ (၁၅-၂၄) ႏွစ္ရွိ လူငယ္ ငါးေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ (၁၉) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေမြးဖြားရာေဒသမွ အျခားေဒသသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ဘူးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ (၅၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုမွ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုသို႕ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ဘူးေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႕ အမ်ားဆံုးေျပာင္းေရႊ႕ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေသာကာလတြင္ လူငယ္လူရြယ္ (၇) သိန္းခန္႔ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူငယ္လူရြယ္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ ယင္လံုအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္သံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပိုမိုပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူလတန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အလယ္တန္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတြဲမ်ားအလိုက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းပင္မအစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္စာတမ္း (၁၃) ေစာင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္ေျမပံုစာအုပ္တို႕ကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပထြန္းကားလာျခင္း၊ လူဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း၊ လူဦးေရေျပာင္းလဲျခင္း၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားအင္အား၊ အိမ္ေထာင္စု၊ အိမ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုရွိပစၥည္းမ်ား၊ က်ား/မခဲြျခားေလ့လာျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အေၾကာင္းအရာစာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.dop.gov.mm တြင္ လႊင့္တင္ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha