ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၂) ‘ဝ’ေဒသမိုင္းေပါက္နွင့္ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တို႔၌ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား

Write By: admin Published In: About Census Created Date: 2012-12-02 Hits: 2130 Comment: 1

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၂) ‘ဝ’ေဒသမိုင္းေပါက္နွင့္ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တို႔၌ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဦးခင္ရီသည္ နိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၂)မိုင္းေပါက္ၿမိဳ႕ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးခန္းမ၌ ‘ဝ’ေဒသတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ မိုင္းေပါက္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအိုက္စန္းနွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍၂၀၁၄ခုနွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္
စာရင္းေကာက္ယူနိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈနွင့္ မိုင္းေပါက္ေဒသအတြင္းစာရင္းေကာက္ယူနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအိုက္စန္းကသိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္း၍ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အစည္းအေဝးခန္းမ ၌ ‘ဝ’ေဒသတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌဦးေရွာက္မီလ်န္နွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံုသည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ‘ဝ’ေဒသတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌဦးေရွာက္မီလ်န္က ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ‘ဝ’ေဒသအတြင္းရွိတာဝန္ရွိသူမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ စာရင္းေကာက္ယူမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနမႈနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ UNFPA ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms.Janet E-Jacksonကသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁

Tags: prestashop

Comments

Created By 2013-03-12 14:23:09 Posted By ha cong tien Comment Link
Commodo laoreet semper tincidunt lorem Vestibulum nunc at In Curabitur mag Commodo laoreet semper tincidunt lorem Vestibulum nunc at In Curabitur mag

Leave A Comment

Captcha