ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း

Write By: admin Published In: Mapping Created Date: 2015-05-18 Hits: 3011 Comment: 0

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း

၂၀၁၄ခုနွစ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၌ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသဧရိယာမ်ားက်န္ျခင္း၊ ထပ္ျခင္း မရွိေစဘဲ စနစ္တက် ေကာက္ယူနိုင္ရန္ ေျမပံုမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ျပည္သူ႔ူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားနွင့္ ျပည္နယ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမ်ားက စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေျမပံုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရခဲ့ပါသည္။

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း (႐ံုးခ်ဳပ္)။ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနတြင္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္-

(က)     ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေျမပံုမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊

(ခ )     ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္အစီအစဥ္မ်ားျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္း၊

(ဂ )     နယ္႐ံုးမ်ားမွ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္  ၫႊန္ၾကားႀကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဃ)  တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္စာရင္းေကာက္ကြက္၊  စာရင္းခ်ဳပ္မ်ားျပဳစု ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊

(င )   နယ္႐ံုးမ်ားမွေရးဆြဲျပဳစုေပးပို႔သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အၫႊန္းေျမပံု၊ ၿမိဳ႕မွန္ျပေျမပံု၊ ရပ္ကြက္ေျမပံု၊   ေက်းရြာအုပ္စုေျမပံု၊ ေက်းရြာေျမပံုမ်ားကိုစုစည္းထိန္းသိမ္းျခင္း။

ေျမပံုမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။   ၂၀၁၄ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၏ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်းရြာမ်ားနွင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမေဒသဧရိယာမ်ားက်န္ျခင္း၊ ထပ္ျခင္း မရွိေစဘဲ စနစ္တက်ေကာက္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေျမပံုအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္-

(က)    ၿမိဳ႕နယ္အၫႊန္းေျမပံု။     ၿမိဳ႕နယ္အၫႊန္းေျမပံုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၏တည္ေနရာမ်ား၊ အမည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၏ ပထဝီအေနအထားအရ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ထင္ရွားေသာခရီးလမ္းမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ တာ႐ိုး၊ တာတမံစသည္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး၏ေဒသအေျခအေနစာရင္းဇယားမ်ား ပါရွိေသာေျမပံုမ်ိဳးျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားျပည့္စံုစြာ စာရင္းေကာက္ယူရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။

(ခ )    ၿမိဳ႕အၫႊန္း(မွန္ျပ)ေျမပံု။  ၿမိဳ႕မွန္ျပေျမပံုသည္ ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အမည္မ်ား၊ ထင္ရွားေသာလမ္းမ်ား၊ အမည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕၏ပထဝီအေနအထားအရ ဘုရားေစတီမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ တာရိုး၊ တာတမံစသည္မ်ားနွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုး၏ ေဒသအေျခအေန စာရင္းဇယားပါရွိေသာ ေျမပံုမ်ိဳးျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ရပ္ကြက္အလိုက္ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု စာရင္းေကာက္ယူရန္လိုအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)     ရပ္ကြက္ေျမပံု။  ရပ္ကြက္ေျမပံုသည္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိလမ္းႀကီးလမ္းငယ္မ်ား၊ အမည္မ်ား၊ အိမ္ကြက္၊ ေျမကြက္၊ ၿခံေျမကြက္နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ယင္းအတြင္းရွိအေဆာက္အအံုတည္ေနရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္၏ ပထဝီအေနအထားအရ ဘုရားေစတီမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ ေရကန္စသည္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေရးဆြဲျပဳစုထားေသာ ေျမပံုမ်ိဳးျဖစ္ရာ အေျခခံစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား တိတိက်က်ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရာ၌ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ား ကိုလည္း ယင္းေျမပံုမွကူးယူခဲ့ပါသည္။

(ဃ)    ေက်းရြာအုပ္စုအၫႊန္းေျမပံု။ ေက်းရြာအုပ္စုေျမပံုသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ကြင္းမ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ား၊ အမွတ္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၏တည္ေနရာမ်ား၊ အမည္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္စု၏ ပထဝီအေနအထားအရ ခရီးလမ္းမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္၊ တာရိုး၊ တာတမံစသည္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုလံုး၏ ေဒသအေျခအေနကိုေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းဇယား ပါရွိသည့္ ေျမပံုမ်ိဳးျဖစ္ရာ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ နယ္ေျမမ်ား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။       

မွတ္ခ်က္။          ။ကြင္းနယ္နိမိတ္နွင့္ကြင္းအမွတ္မ်ားမွာ ေျမတိုင္းတာျပီးေသာ ေဒသေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္သာ ရွိပါသည္။

(င)    ေက်းရြာေျမပံု။            ေက်းရြာေျမပံုသည္ေက်းရြာအတြင္းရွိ လမ္းႀကီးလမ္းငယ္မ်ား၊ အမည္မ်ား၊ အိမ္ကြက္၊ ေျမကြက္၊ ၿခံေျမကြက္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ယင္းအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား၊ ေက်းရြာ၏ပထဝီအေနအထားအရ ဘုရားေစတီမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္စသည္မ်ားကို ပါဝင္ေအာင္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲ ျပဳစုထားေသာ ေျမပံုမ်ိဳးျဖစ္ရာ အဆိုပါေျမပံုကိုစာရင္းေကာက္ကြက္နယ္နိမိတ္မ်ား တိတိက်က် ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ားကိုလည္း ယင္းေျမပံုမွကူးယူခဲ့ပါသည္။

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း(နယ္ရံုးမ်ား)။     ၂၀၁၄ခုနွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စနစ္တက် စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေကာက္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုမ်ားေရးဆြဲျပဳစုခဲ့ပါသည္-

ေျမပံုအမ်ိုးအစား              ေရးဆြဲရမည့္အေရအတြက္            ျပီးစီးရမည့္ေန့    

 

(က)     ျမို့နယ္အညႊန္းေျမပံု                 ၂ပံု                                           ၃၁-၁၀-၂၀၁၁

 

(ခ)       ျမို့အညႊန္း(မွန္ျပ)ေျမပံု              ၂ပံု                                       

 

(ဂ)       ရပ္ကြက္ေျမပံု                          ၃ပံု

 

(ဃ)     ေက်းရြာအုပ္စုအညႊန္းေျမပံု     ၂ပံု                                           ၃၀-၆-၂၀၁၃

 

(င)       ေက်းရြာေျမပံု                           ၃ပံု                                       

 

မွတ္ခ်က္။        ။ အထက္ေဖာ္ျပပါေျမပံုမ်ားကိုေရးဆြဲျပဳစုရာ၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိတည္ဆဲတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားနွင့္ျပန္တမ္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ားအရ ေရးဆြဲျပဳစုခဲ့ပါသည္။

စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္အေဆာက္အအံုစာရင္းတင္ျခင္း(နယ္ရံုးမ်ား)။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ဧရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား က်န္ျခင္း၊ ထပ္ျခင္းမရွိေစရန္နွင့္ လူက်န္ျခင္း၊ လူထပ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္မ်ားအား လိုအပ္ခ်က္ သိရွိရန္အတြက္ ေျမပံုႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ အေျခခံစာရင္းေကာက္ကြက္မ်ား အျဖစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နယ္ေျမမ်ားပိုင္းျခား၍ ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရးဆြဲျပဳစုၿပီးေသာ ေျမပံုမ်ားအနက္ အေျခခံအက်ဆံုးေျမပံုမ်ားျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္နွင့္ေက်းရြာအုပ္စု(ေက်းရြာ) ေျမပံုမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္ကြက္ တစ္ကြက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စု(၁၀ဝ)မွ(၁၅၀)စု၊ လူဦးေရ(၅၀ဝ)ဦး မွ(၇၅၀)ဦးခန္႕ပါဝင္ေသာစာရင္းေကာက္ကြက္ေပါင္း (၉၁,ဝ၀ဝ)ခန္႕ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဝးလံ ခက္ခဲေသာေဒသ၊ လံုၿခံဳမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ အခက္အခဲမရွိေစရန္စာရင္း ေကာက္ကြက္တစ္ကြက္တြင္အိမ္ေထာင္စု (၅၀)မွ (၇၅)စု၊ လူဦးေရ(၂၅၀) ဦးမွ (၃၇၅) ဦး သာသတ္မွတ္၍ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္း‌ေဒသႀကီးအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုစာရင္း

စဥ္

       တိုင္းေဒသႀကီး/   ျပည္နယ္

ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊

    ၿမိဳ႕

     ေက်းရြာ

    ၿမိဳ႕

   ရပ္ကြက္

 ေက်းရြာအုပ္စု

 ေက်းရြာ

 

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

ျပည္ေထာင္စု

ကခ်င္ျပည္နယ္

ကယားျပည္နယ္

ကရင္ျပည္နယ္

ခ်င္းျပည္နယ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

မြန္ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရွမ္းျပည္နယ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

၄၁၂

၂၉

၁၆

၁၂

၄၄

၁၆

၂၈

၂၆

၃၀

၁၂

၂၀

၄၆

၈၄

၃၃

၃၉၆

၂၉

၁၈

၁၂

၄၅

၁၆

၃၃

၂၇

၂၈

၁၃

၂၀

၂၁

၈၄

၃၄

,၀၅၁

၁၅၂

၃၁

၈၄

၃၇

၂၂၃

၈၃

၂၅၄

၁၆၆

၂၆၉

၈၆

၁၃၃

၇၄၂

၄၉၁

၂၅၂

၄၈

၁၃,၆၂၀

၅၉၆

၇၄

၃၇၄

၄၇၀

၁,၇၆၀

၂၆၄

၁,၄၂၃

၁,၅၃၉

၁,၄၁၆

၃၇၉

၁,၀၄၀

၆၁၉

၁,၅၆၆

၁,၉၁၃

၁၈၇

၆၄,၁၄၁

၂,၅၇၉

၅၁၁

၂,၀၆၃

၁,၃၅၂

၆,၀၀၄

၁,၂၃၀

၆,၅၆၄

၄,၇၉၅

၄,၇၈၀

၁,၁၈၂

၃,၈၆၀

၂,၁၂၈

၁၄,၃၅၉

၁၁,၉၃၅

၇၉၉

မွတ္ခ်က္။        ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ၂၁-၅-၂၀၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ စာရင္းအရျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားအတြက္ ေျမပံုမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေရးဆြဲျပဳစုနိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အေဆာက္အအံုစာရင္း ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္း။ အေဆာက္အအံုစာရင္း ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းကို စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္ အတူသန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီ (၆) လ (၇) လခန္႔ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္ (၂) ဆင့္ခြဲ၍ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ဆရာျဖစ္သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ရံုးမ်ားတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ စာရင္းေကာက္ကြက္ခြဲျခင္းနွင့္ အေဆာက္အအံုစာရင္း တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို (၃) လခန္႕ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည့္အခါ ေရးဆြဲထားသည့္ ေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ား စစ္ေဆးျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေဆးၿပီးသည္‌့ ေကာက္ကြက္ေျမပံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီရံုးမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းစတင္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာစာရင္းေကာက္မ်ားသို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ စာရင္းေကာက္သည္ စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည့္အခါ စာရင္းေကာက္ကြက္ေျမပံုကို စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ပံုစံမ်ားနွင့္အတူသက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္သန္းေခါင္စာရင္း တာဝန္ခံမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha