သတင္းနွင္‌့ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း

Write By: admin Published In: Advocacy Created Date: 2015-05-18 Hits: 1946 Comment: 0

သတင္းနွင္‌့ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္း

၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူမည့္ အစီအစဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္အတြက္ ပညာေပးစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႔တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္း၊ ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါသည္။            လက္ဆင့္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အစီအစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေကာက္ယူမည့္အခ်ိန္ကာလနွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု သိရွိနားလည္ေစရန္နွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိရန္ လိုအပ္ေသာ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္နိုင္ေစရန္အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္း လက္ဆင့္ကမ္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူမီ တစ္လခန္႔ႀကိဳတင္၍ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

ပိုစတာမ်ားျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ီျခင္း။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္အေၾကာင္းနွင့္ ေကာက္ယူမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ေျမစိုက္ပိုစတာႀကီးမ်ား၊ နံရံကပ္ပိုစတာမ်ားျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူမီ (၄) လခန္႔ႀကိဳတင္၍ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါသည္။ (ပိုစတာမ်ားကို အျခားတိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္လည္း ျပန္ဆိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။)။

ပညာေပးစာေစာင္။ ျပည္သူလူထုအတြင္း အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိနိုင္ေစရန္ အသိပညာေပးစာေစာင္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ထားရွိခဲ့ပါသည္။

ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမ ထုတ္လႊင္‌့ျခင္း။ ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့အသံဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုနိုးၾကားမႈ ရွိေစရန္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ရုပ္ရွင္ဆလိုက္မ်ားျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ီျခင္း။ စာရင္းမ်ား မေကာက္ယူမီ (၃) လခန္႔ႀကိဳတင္လ်က္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ပိုစတာမ်ားကို ရုပ္ရွင္ဆလိုက္မ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါသည္။

သတင္းစာမ်ားတြင္‌ ေၾကာ္ျငာျခင္း။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းနွင္‌့ ပတ္သက္၍‌ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားျခင္းနွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္လည္း အစီအစဥ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။

Tags:

Same In Category

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha