အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Write By: admin Published In: NCPD Created Date: 2015-05-21 Hits: 3196 Comment: 0

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

၁။       ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးပါသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုလသမၼဂ၏ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ရွိေသာ လူဦးေရဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မရွင္ (National Commission on Population and Development) ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ပါသည္။ ၎ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန မွ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားမွ ဒု-ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္းအသီးသီး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

၂။       ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

          (က)    လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(၁)     လူဦးေရဆိုင္ရာ မူဝါဒ (Population Policy) ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၂)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ အေလ့အထမ်ား ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္႔ပြားေစရန္၊

(၃)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲေရး အဆိုျပဳတင္ျပရန္။

(၄)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ သက္ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားကို ညွိႏႈိင္းအႀကံျပဳရန္၊

(၅)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္၊

(၆)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ေျမျပင္လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စာရင္းအင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္း၊ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ လူဦးေရစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္အႀကံျပဳရန္၊

(၇)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းျပန္ၾကားေရးစနစ္ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၈)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၉)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆုိင္သည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၁၀)    စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊

          (ခ)     လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

(၁)     လူဦးေရမူဝါဒ (Population Policy) လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

(၂)     လူဦးေရႏွင့္ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အႀကံျပဳႏုိင္ သည္။

(၃)     သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္သည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း၍ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

(၄)     ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ အကူအညီမ်ား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ယင္းေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားတြင္ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုိအပ္သလုိ စီမံခန္႔ခြဲ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

(၅)     သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

(၆)     လုိအပ္ေသာ ပညာေပး စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

(၇)     ေကာ္မရွင္သည္ လုိအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

(၈)     ေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ေကာ္မတီမ်ားကုိ လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha