ကမၻာ့လူဦးေရေန႔အခမ္းအနားမ်ား

Write By: admin Published In: Themes Created Date: 2015-05-19 Hits: 3028 Comment: 0

ကမာ့လူဦးေရေန႔အခမ္းအနားမ်ား

ကမၻာ့လူဦးေရေန႔အခမ္းအနားကို ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္မွစ၍ နွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၅ခုနွစ္ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔မွစ၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင္‌့ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဟု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနသည္ ၁၉၉၆ ခုနွစ္မွစ၍ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို နွစ္စဥ္ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၿပီး လူဦးေရသန္း (၆၀ဝ၀) ျပည့္ေန႔ အခမ္းအနားကိုလည္း ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ နွစ္စဥ္ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူ အႀကီးအကဲအမည္၊ က်င္းပသည့္ေနရာနွင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္ -

ခုနွစ္

တက္ေရာက္သူ

အႀကီးအကဲအမည္

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေဆာင္ပုဒ္ (ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္)

၂၀၁၅

ဒုတိယသမၼတ  

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

Royal ACE Hotel

ထိခုိက္လြယ္သူ၊ ေဖးမကူ၊ အေရးေပၚဟူက ေစာင့္ေရွာက္ၾက

Vulnerable Populations in Emergencies

၂၀၁၄

ဒုတိယသမၼတ  

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

ရြိဳင္ရယ္ကုမုျဒာဟိုတယ္ 

လူငယ္အ‌ေရးအေလးေပးကာ၊

ရင္းနွီးျမႈပ္နွံေဆာင္ရြက္ပါ

Investing in Young People

၂၀၁၃

ဒုတိယသမၼတ  

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

သဂၤဟဟိုတယ္

သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ တန္ပါမွ

က်န္းမာလွပပ်ိဳရြယ္ဘဝ

Adolescent Pregnancy

၂၀၁၂

ဒုတိယသမၼတ  

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း         

သဂၤဟဟိုတယ္

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊

လူတိုင္းရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး

Universal Assess to

Reproductive  Health

Services

၂၀၁၁  

ဦးခင္ရီ

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန                        

လူဦးေရသန္းခုနစ္ေထာင္ရဲ႕

ဝန္တာထမ္းေဆာင္ေနတဲ့

ဒို႔ရဲ႕ကမၻာ

The World at 7 Billions

၂၀၁၀ 

ဦးေမာင္ဦး

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္

ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ရံုးအမွတ္(၄၈)၊ေနျပည္‌ေတာ္               

မတပ္မက်န္မွန္ကန္မႈ

အခ်က္အလက္ေတြစံုေအာင္စု

လူဦးေရနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

Everyone Counts

 

၂၀ဝ၉

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး

ျမန္မာနိုင္ငံမိခင္နွင့္ကေလး

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊

ေနျပည္ေတာ္၊လယ္ေဝး

ကမၻာ့စီးပြါးအခက္ကာလ၊

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

အေလးထားၾက

Protecting marginalized

populations from

the economic crisis  

၂၀ဝ၈

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္        

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊

ေနျပည္ေတာ္

မိသားစုဘဝသာယာေရး၊

မ်ိဳးဆက္ပြါးက်န္းမာေရး

ေဖၚေဆာင္ေပး

It’s a right,  

let’s make it real

၂၀ဝ၇ 

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ

 

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊

ေနျပည္ေတာ္

 

မိခင္ဘဝက်န္းမာမႈ၊

လက္တြဲေဖၚျပဳအမ်ိဳးသားထု

Men as partners in

Maternal Health

၂၀ဝ၆  

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္

ရံုးအမွတ္ (၂၃) ၊လဝကနွင့္                            ပသအဝန္ႀကီးဌာန၊

ေနျပည္ေတာ္                      

ကမၻာ့လူ႔ေဘာင္သာယာေရး၊

ငယ္ရြယ္သူမ်ားပ်ိဳးေထာင္ေပး

Young  People

၂၀ဝ၅

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္

ဆီဒိုးနား၊ရန္ကုန္         

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေလးထား၊

ကမၻာေျမဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႈအတြက္

စြမ္းေဆာင္အား

Equality

၂၀ဝ၄

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္ထြား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္

ပညာက်န္းမာခြင့္လန္းသာ၊

ျပည့္စံုလွပမိန္းကေလးဘဝ၊

စာရင္းအင္းနွင့္ညႊန္းဆိုျပ

Statistical Girl

၂၀ဝ၃ 

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္

သန္းတစ္ေထာင္ငယ္ရြယ္က်န္းမာဖို႔၊

ပညာေပးလို႔ေစာင့္ေရွာက္စို႔

1 Billion Adolescents:

The Right to Health

၂၀ဝ၂ 

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္ 

လူဦးေရနွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈႈ၊

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဂရုျပဳ

Population, Poverty and

Development

၂၀ဝ၁

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္ 

လူဦးေရနွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ

ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေကာင္းေအာင္ျပဳ

Population, Development

and Environment ”

၂၀ဝ၀

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝရွင္သန္ေရး၊

ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပး

Saving Women’s Live

၁၉၉၉

ဦးေစာထြန္း 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္  

၂၁ရာစုတို႔အားျပဳ၊

လူငယ္လူရြယ္က်န္းမာမႈ

Decision for the 21st Century:

Choice and Responsibility

၁၉၉၈

ဦးေစာထြန္း        

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးဗဟိုဌာန၊

ရန္ကုန္

လူသားမ်ားစြာတိုးပြားလာ၊သန္းေပါင္း

ေျခာက္ေထာင္ ရွိေတာ့မွာ

Upcoming day of  6 billion    

၁၉၉၇

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္လွ

သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္

ကမၻာတစ္လႊားကြ်နု္ပ္တို႔မိသားစုမ်ား

Our families on the world

၁၉၉၆

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္လွ

သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ရန္ကုန္

ယခုခ်ိန္ခါဒို႔ေနရာ

Where we live now?

 

Tags:

Related Blogs By Tags

Leave A Comment

Captcha