About Census

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီမိုင္းလားၿမိဳ႕၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားအားေဆြးေႏြး၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားအားသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၂) ‘ဝ’ေဒသမိုင္းေပါက္နွင့္ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တို႔၌ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား