နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း၊ ပုံစံ (၁၀) ၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပြုလုပ်ရာ၌ လိုအပ်သည့်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို သိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးခြင်း။

နိုင်ငံသားလုပ်ငန်း၊ ပုံစံ (၁၀) ၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပြုလုပ်ရာ၌ လိုအပ်သည့်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို သိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးခြင်း။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန

(၁)     နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံစံ (၁၀) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပြုလုပ်ရာ၌ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    လက်ရှိအခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီသည့် ညွှန်ကြားချက်များ ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

          (ခ)     ယခင်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များမှ မလိုအပ်သည့်အချက်များအား လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်ခြင်း။

(၂)      ပြည်သူများအား သိရှိနိုင်စေရန် နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုံစံ (၁၀) ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပြုလုပ်ရာ၌ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပါရှိသော လက်ကမ်းစာစောင်အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။