သန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျကြပ်မတ်လမ်းညွှန်မှုပြုပေးရန် အတွက် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်း၍ ကော်မရှင်၏လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး ဗဟိုသန်းခေါင် စာရင်း ကော်မတီအောက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်း ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(က)    ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်။ ဤကော်မရှင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(၁)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဥက္ကဋ္ဌ

 

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

 

(၂)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

 

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၃)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

 

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 

(၄)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၅)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 

(၆)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၇)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၈)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 

(၉)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၀)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၁)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး

 

 

ဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၂)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၃)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၄)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၅)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၆)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အဖွဲ့ဝင်

 

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

 

(၁၇)

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

အဖွဲ့ဝင်

 

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုုပ်ရုံး

 

(၁၈)

ဒုတိယဝန်ကြီး

အတွင်းရေးမှူး

 

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန