၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ပဲခူး xlsx 172.39 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English တနင်္သာရီ xlsx 76.29 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ချင်း xlsx 67.76 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကရင် xlsx 72.72 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကယား xlsx 38.2 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကချင် xlsx 119.23 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရန်ကုန် xlsx 245.36 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရခိုင် xlsx 119.91 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မွန် xlsx 68.63 KB

Pages