၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English Union xlsx 185.76 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English Union xlsx 27.58 KB
SERIES C: MIGRATION English Union xlsx 51.54 KB
SERIES D: EDUCATION English Union xlsx 125.69 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English Union xlsx 36.07 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English Union xlsx 29.59 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English Union xlsx 29.02 KB
SERIES H: DISABILITY English Union xlsx 36.84 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English Union xlsx 40.89 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English Union xlsx 43.12 KB

Pages