ရှေ့ပြေးအစီရင်ခံစာ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
2019 Inter-censal Survey -WASH English xlsx 31.03 KB
2019 Inter-censal Survey -Population English xlsx 56.53 KB
2019 Inter-censal Survey -Older Persons English xlsx 59.47 KB
2019 Inter-censal Survey -Labour Force English xlsx 71.81 KB
2019 Inter-censal Survey -Housing English xlsx 72.33 KB
2019 Inter-censal Survey -Fertility and Mortaliy English xlsx 63.74 KB
2019 Inter-censal Survey -Education English xlsx 120.81 KB
2019 Inter-censal Survey -Disability English xlsx 37.37 KB

Pages