Data & Maps

ဇယားများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အမျိုးအစား ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ဧရာဝတီ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ xlsx 35.92 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ဧရာဝတီ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ xlsx 45.1 KB

Pages