စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း

စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းပုံစံများမှ အသေးစိတ်စာရင်းဇယားများ ပြုစုနိုင်ရန် စာရင်းပြုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ အကြိုစာရင်းပြုစုခြင်းနှင်‌့ အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုခြင်းဟု နှစ်ပိုင်းခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

၂၀၁၄ ခုနှစ်ဧပြီလတွင် စာရင်းကောက်ယူပြီး နောက်စာရင်းပုံစံများမှ အချက်အလက်များကို စာရင်းဇယားများ ပြုစုထုတ်ပြန်နိုင်ရန် စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် အခြေခံလူဦးရေစာရင်းဇယားကို လတ်တလော အသုံးပြုနိုင်ရန် ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းတစ်ရပ်ကို ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းကို မြို့နယ်များမှ ပေးပို့သည့် စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု အစီရင်ခံစာများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုစုထုတ်ပြန်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းတွင် မြို့နယ်အလိုက် အဆောက်အအုံပေါင်း၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်းနှင့် ကျား-မအလိုက် လူဦးရေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းဇယားကို ကြိုတင်ထုတ်ပြန်သည့်အတွက် အစိုးရဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားအသုံးပြုလိုသူများအတွက် လတ်တလောအသုံးပြုနိုင်သဖြင့် စာရင်းပြုလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီး အချိန်ကြာမြင့်မှ အသုံးပြုရသည်ထက် ပို၍အကျိုးရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းပေါ်တွင် ပြည်သူအများ၏ အာရုံစိုက် စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်ကိုလည်း ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မြို့နယ်ရုံးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည့်စာရင်းဇယား။

မြို့နယ်အတွင်း မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ဖော်ပြသောအဆောက်အအုံ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လူဦးရေကျား-မစာရင်းဇယားကို မြို့နယ်ရုံးအဖွဲ့များမှ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအစီရင်ခံစာများမှ စာရင်းပြုစုခဲ့ပါသည်။

စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းကို ရုံးချုပ်၌လက်ခံရရှိပြီးသောအခါ စာရင်းများမှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေး၍ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် စာရင်းချုပ်များကို စာရင်းကောက်ယူပြီး ရှေ့ပြေးစာရင်းများ (Advance Release)အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း။

အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

(က)     ပုံစံများ ပဏာမလက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းကောက်ကွက်အလိုက်ဖိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

(ခ)       အိမ်ထောင်စုပုံစံများအား Scan ဖတ်ခြင်း၊

(ဂ)       ကွန်ပျူတာဖြင့် တည်းဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဃ)   အခြေခံလူဦးရေစာရင်းပြုစုခြင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ လုပ်ငန်းအဆင့် တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းအဆင့်များကို တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အစ၌ ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်နှင့် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်စေပြီး လူအင်အားကို တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်အသုံးပြုသွားသည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(က)   ပုံစံများပဏာမလက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းကောက်ကွက်အလိုက် ဖိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

စာရင်းကောက်ပုံစံများကို မြို့နယ်မှလာရောက်အပ်နှံရာ၌ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာရောက်အပ်နှံစေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ပုံစံများပဏာမလက်ခံသည့်အခါ လိုအပ်သည်များကို ချက်ချင်းညှိနှိုင်းပြီးမှ လက်ခံခဲ့ပါသည်။ လက်ခံရာတွင် စာရင်းကောက်ကွက်အလိုက် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအလိုက် ပုံစံများပြည့်စုံမှုနှင်‌့ စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိ-မရှိ စစ်ဆေးလက်ခံခဲ့ပါသည်။ လက်ခံပြီးပုံစံများအား စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကောက်ကွက်အလိုက် စုစည်းအိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့်တွင် ပုံစံအချပ်အမှတ်များ အစဉ်အတိုင်းရှိ-မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ လူဦးရေရေတွက်ခြင်း၊ ပုံစံများကိုစာရင်းကောက်ကွက်အလိုက် အိတ်တွင်ထည့်သွင်း၍ အိတ်အဖုံးပေါ်ရှိပုံစံတွင် လူဦးရေထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းတို့ကို‌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ခွဲဝေပေးရာ၌ လွယ်ကူစေရန်နှင့် စာရင်းကောက်ကွက်အလိုက် လူဦးရေစာရင်းမှန်-မမှန် အစဉ်သိရှိနေစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)       အိမ်ထောင်စုပုံစံများအား Scan ဖတ်ခြင်း။

စာရင်းကောက်ယူပြီးပုံစံများ Scan ဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁၅-၇-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၁-၁၀-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ)    ကွန်ပျူတာဖြင့် တည်းဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း။

စာရင်းကောက်ပုံစံများအား Scan ဖတ်ပြီးနောက် ကွန်ပျူတာသို့ ရောက်ရှိသွားသည့် ဂဏန်းသင်္ကေတများကို ဆီလျော်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးသည့် တည်းဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

(ဃ)   အခြေခံလူဦးရေစာရင်းပြုစုခြင်း။

အခြေခံလူဦးရေစာရင်းကို ပြည်ထောင်စုအတွက် အသက်၊ ကျား/မ၊ မြို့/ကျေးလက်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ စာတတ်မြောက်မှု၊ လုပ်သားအင်အားပါဝင်နှုန်းအလိုက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါစာရင်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်နှင့် မြို့တော်(၂)ခုအတွက် ထုတ်ပြန်သွားပါမည်။

ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်း

ထုတ်ပြန်ရန်စာရင်းဇယားများ။

          ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းမှ ရရှိသည့် အခြေခံလူဦးရေစာရင်းအစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်တစ်ခုစီနှင်‌့ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်ဟူ၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များနှင့် မြို့နယ်များအတွက် အခြေခံကျသော လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းဇယားများနှင့် စီမံကိန်း၊ စီမံချက်နှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုအသုံးဝင်သော အသေးစိတ်စာရင်းဇယားများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ရန ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများကို အတွဲများအလိုက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်း (သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ(၁)) ကို  ၂၀၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ပင်မအစီရင်ခံစာ များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ပင်မအစီရင်ခံစာများတွင် ပြည်ထောင်စု (သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာအတွဲ (၂))၊ သန်းခေါင်စာရင်းကညွှန်းဆိုသော မြန်မာ့ပုံရိပ် (သန်းခေါင် စာရင်း အစီရင်ခံစာအတွဲ (၂ - က)) နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၅) ခု၏ သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ များ (သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ(၃) (က မှ ဏ)) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု (အလုပ်အကိုင် နှင့်လုပ်ငန်း) (သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - ခ)) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု (ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ) (သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ အတွဲ (၂ - ဂ)) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်းတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အသေးစိတ်ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် သုတေသနစာတမ်း (၁၃) စောင်နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းရလဒ်မြေပုံများ စာအုပ်တို့ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ မွေးဖွားခြင်းနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သေဆုံးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်း သွားလာခြင်းနှင့် မြို့ပြထွန်းကားလာခြင်း၊ လူဦးရေခန့်မှန်းခြင်း၊ လူဦးရေပြောင်းလဲခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို များ၊ ကလေးသူငယ်နှင့်လူငယ်များ၊ ပညာရေး၊ လုပ်သားအင်အား၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကျား/မ အလိုက် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်အကြောင်းအရာနှင့် အိမ်ထောင်စုရှိပစ္စည်းများနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း ရလဒ်မြေပုံများစာအုပ်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာတမ်းများ ပြုစုရာတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များ၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် သုတေသန အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။