ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ် အသီးသီးရရှိခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ သားသမီးများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ