ဦးစီးအရာရှိအဆင့်မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ အရာထမ်း များအား အဆင့်တံဆိပ်များချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ