၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ