ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ

            ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် သန်းခေါင် စာရင်း၊ စစ်တမ်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲအဆင့်မှ ဦးစီးဌာနအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒအရ လိုအပ်သောအချိန်ကာလအတွက် တိကျမှန်ကန်သော လူဦးရေစာရင်း ရရှိစေရန် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ ခြင်း၊

()       နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွားရေးစီမံကိန်းများနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လူဦးရေကိန်းဂဏန်းများရရှိစေရန် စစ်တမ်းများ ေကာက်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဒေသအသီးသီးအလိုက် လူဦးရေခန့်မှန်းခြင်း၊

()       ပြည်တွင်းပြည်ပ လူဦးရေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊