လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းစီမံချက်နှင့်အချိန်ဇယား

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းစီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အပိုင်း (၄) ပိုင်းခွဲ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းအပိုင်း၊ စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းအပိုင်း၊ စာရင်းပြုလုပ်ငန်းအပိုင်းနှင့် စာရင်း ဇယားများ ထုတ်ပြန်ခြင်း လုပ်ငန်းအပိုင်းဟူ၍ ခွဲခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းတစ်ပိုင်းစီတွင် အသေးစိတ် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ပြီးစီးရမည့်အချိန်ကာလများ သတ်မှတ် ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို လွယ်ကူ ချောမောစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကို အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်ခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

(က)  ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း။ (၂-၅-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှ (၂၉-၃-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၃၅) လကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)    စာရင်းကောက်လုပ်ငန်း။           (၃၀-၃-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၃၁-၅-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၂) လကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ)    စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း။          (၁-၆-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၇) လကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ)  ဆန်းစစ်ခြင်းနှင်‌့အစီရင်ခံစာပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်း။ (၁-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ (၃) နှစ်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၁၁) ရပ်

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းကြီး (၄) ရပ်အား လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် (၁၁) ရပ်အဖြစ် ပိုင်းခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(က)       ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၈) ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

(၁)      အခြေခံဒေသစာရင်း(အိမ်ထောင်စုနှင်‌့လူဦးရေစာရင်း) ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို (၂-၅-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့အထိ (၃၂) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)      သန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်နှင်‌့ ကော်မတီအဆင်‌့ဆင်‌့ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို (၁-၁၂-၂၀၁၁) မှ  (၂၉-၂-၂၀၁၂) အထိ (၃) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)      မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို (၂-၅-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှ (၂၈-၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၃၄) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)      မေးခွန်းပုံစံနှင်‌့ လက်စွဲစာစောင်များပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၈-၂၀၁၁) ရက်နေ့မှ (၂၈-၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့အထိ (၁၉) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)      စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ပုံစံများပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့မှ (၂၈-၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့ထိ (၁၂) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၆)      OMR နည်းပညာအသုံးပြုမည့် စက်များတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့မှ (၃၁-၅-၂၀၁၃) ရက်နေ့ထိ (၁၇) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၇)      စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက်များ ခန့်ထားခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၁၁-၂၀၁၃) ရက်နေ့မှ (၃၁-၃-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၅) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)      သတင်းနှင်‌့ ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းကို (၁-၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့မှ (၇-၄-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၁၄) လ (၇) ရက်ကြာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)       စာရင်းကောက်လုပ်ငန်း။     သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို (၃၀-၃-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၃၀-၄-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၁) လကြာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)       စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း။     စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၆-၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ (၇) လကြာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)   ဆန်းစစ်ခြင်းနှင်‌့ အစီရင်ခံစာပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင်‌့ အစီရင်ခံစာပြုစု ထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁-၁-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ (၃)နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းစီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အပိုင်း (၄) ပိုင်းခွဲ၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းအပိုင်း၊ စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းအပိုင်း၊ စာရင်းပြုလုပ်ငန်းအပိုင်းနှင့် စာရင်းဇယားများထုတ်ပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းအပိုင်းဟူ၍ ခွဲခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းတစ်ပိုင်းစီတွင် အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ပြီးစီးရမည့် အချိန်ကာလများ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို လွယ်ကူချောမောစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။