ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.73 MB
Phyapon Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 2 MB
ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.96 MB
Kyangin Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.53 MB
ရွှေသောင်ယံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.72 MB
Pyinsalu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 2.97 MB
ကျုံပျော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.98 MB
Kyaungon Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB
သာပေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.91 MB
လပွတ္တာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.94 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
SERIES H: DISABILITY English ဧရာဝတီ xlsx 28.89 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ဧရာဝတီ xlsx 26.74 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ဧရာဝတီ xlsx 19.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ဧရာဝတီ xlsx 45.38 KB
SERIES D: EDUCATION English ဧရာဝတီ xlsx 142.89 KB

Pages