ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 46.52 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 140.67 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 17.6 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.51 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 68.97 KB

Pages