ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ရွှေသောင်ယံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.72 MB
Pyinsalu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 2.97 MB
လပွတ္တာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.94 MB
Kyonpyaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
သာပေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.91 MB
လေးမျက်နှာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.87 MB
Labutta Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.92 MB
Shwethaungyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB
ဝါးခယ်မမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.22 MB
မအူပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.99 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES D: EDUCATION English ဧရာဝတီ xlsx 142.89 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 27.87 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 21.2 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 46.52 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 140.67 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 17.6 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.51 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 68.97 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ဧရာဝတီ xlsx 37.63 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 35.92 KB

Pages