ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကျုံပျော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.98 MB
Kyaungon Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB
ရွှေသောင်ယံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.72 MB
Pyinsalu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 2.97 MB
လပွတ္တာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.94 MB
Kyonpyaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
သာပေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.91 MB
လေးမျက်နှာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.87 MB
Labutta Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.92 MB
Shwethaungyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages