ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ရွှေကျင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.73 MB
Thegon Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.62 MB
ထန်းတပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.68 MB
Letpadan Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.52 MB
ရွှေတောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.69 MB
Toungoo Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.18 MB
ကဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.72 MB
Minhla Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.93 MB
သနပ်ပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.8 MB
Waw Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.2 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ပဲခူး xlsx 172.39 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ပဲခူး xlsx 164.84 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ပဲခူး xlsx 31.9 KB
SERIES H: DISABILITY English ပဲခူး xlsx 28.61 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ပဲခူး xlsx 24.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ပဲခူး xlsx 17.61 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ပဲခူး xlsx 42.45 KB
SERIES D: EDUCATION English ပဲခူး xlsx 120.46 KB
SERIES C: MIGRATION English ပဲခူး xlsx 16.81 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 26.83 KB

Pages