ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပဲခူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.68 MB
Kawa Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 7.26 MB
ပေါင်းတည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.69 MB
Shwegyin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 8.51 MB
Tanatpin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 9.17 MB
ဒိုက်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.7 MB
Kyaukkyi Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 5.46 MB
ဖြူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.61 MB
ပြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.6 MB
Thayawady Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.67 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ပဲခူး xlsx 172.39 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ပဲခူး xlsx 164.84 KB
SERIES C: MIGRATION English ပဲခူး xlsx 16.81 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 26.83 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 53.5 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ပဲခူး xlsx 31.9 KB
SERIES H: DISABILITY English ပဲခူး xlsx 28.61 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ပဲခူး xlsx 24.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ပဲခူး xlsx 17.61 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ပဲခူး xlsx 42.45 KB

Pages