ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ရွှေတောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.69 MB
Toungoo Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.18 MB
ကျောက်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.74 MB
Monyo Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 5.35 MB
သနပ်ပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.8 MB
Waw Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.2 MB
ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.81 MB
Nattalin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 5.51 MB
တောင်ငူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.71 MB
Yaedashe Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.82 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 26.83 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ပဲခူး xlsx 23.57 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ပဲခူး xlsx 17.35 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ပဲခူး xlsx 44.59 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ပဲခူး xlsx 122.61 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ပဲခူး xlsx 16.6 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ပဲခူး xlsx 27.15 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ပဲခူး xlsx 57.09 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ပဲခူး xlsx 36.1 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ပဲခူး xlsx 36.31 KB

Pages