ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
သာယာဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.78 MB
Zigon Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 8.18 MB
လက်ပံတန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.78 MB
Nyaunglebin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.98 MB
သဲကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.6 MB
1983 Bago Census Report 21 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 12.78 MB
မင်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.74 MB
Oatwin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.49 MB
ဝေါမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.72 MB
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 15.05 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ပဲခူး xlsx 32.88 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ပဲခူး xlsx 25.48 KB

Pages