ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မင်းတပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.82 MB
Rihkhuadal Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.14 MB
ပလက်ဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.95 MB
Sami Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.38 MB
ရေဇွာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.39 MB
Tedim Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.39 MB
ရိခေါ်ဒါရ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13 MB
Thantlang Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.8 MB
ဆမီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.74 MB
Tonzaung Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.11 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ချင်း xlsx 67.76 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ချင်း xlsx 86.33 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ချင်း xlsx 34.59 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ချင်း xlsx 32.73 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ချင်း xlsx 23.62 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ချင်း xlsx 22.6 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ချင်း xlsx 18.81 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ချင်း xlsx 41.01 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ချင်း xlsx 97.18 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ချင်း xlsx 18.72 KB

Pages