ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Tonzaung Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.11 MB
ဆမီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.74 MB
1983 Chin Census Report 21 Apr 2018 English ချင်း pdf 10.58 MB
တီးတိန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 14.01 MB
ချင်းပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 38.62 MB
ထန်တလန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.72 MB
Chin State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ချင်း pdf 9.11 MB
တွန်းဇန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.5 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် ချင်းပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ချင်း pdf 7.14 MB
Cikha Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.47 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ချင်း xlsx 27.04 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ချင်း xlsx 50.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ချင်း xlsx 34.89 KB
SERIES D: EDUCATION English ချင်း xlsx 89.3 KB
SERIES C: MIGRATION English ချင်း xlsx 16.53 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ချင်း xlsx 22.53 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ချင်း xlsx 43.09 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ချင်း xlsx 16.71 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ချင်း xlsx 25.86 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ချင်း xlsx 24.88 KB

Pages