ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Thantlang Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.8 MB
ရိခေါ်ဒါရ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13 MB
Tonzaung Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.11 MB
ဆမီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.74 MB
1983 Chin Census Report 21 Apr 2018 English ချင်း pdf 10.58 MB
တီးတိန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 14.01 MB
ချင်းပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 38.62 MB
ထန်တလန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.72 MB
Chin State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ချင်း pdf 9.11 MB
တွန်းဇန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.5 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES G: IDENTITY CARDS English ချင်း xlsx 19.26 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ချင်း xlsx 16.71 KB

Pages