ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Mindat Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.53 MB
ဟားခါးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.82 MB
Paletwa Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.41 MB
ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.64 MB
မတူပီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.77 MB
Reazu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.41 MB
မင်းတပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.82 MB
Rihkhuadal Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.14 MB
ပလက်ဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.95 MB
Sami Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.38 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES G: IDENTITY CARDS English ချင်း xlsx 19.26 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ချင်း xlsx 16.71 KB

Pages