တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
THEMATIC REPORT ON MIGRATION AND URBANIZATION 20 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 22.89 MB
Research Papers on 2004 Family and Youth Survey 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 12.78 MB
THEMATIC REPORT ON POPULATION DYNAMICS 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 12.24 MB
Fertility and Reproductive Health Survey, 1997 Country Report 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 45.4 MB
THEMATIC REPORT ON POPULATION PROJECTIONS FOR THE UNION OF MYANMAR, STATESREGIONS, RURAL AND URBAN AREAS, 2014 - 2050 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 3.97 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey 2001 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 727.94 KB
THEMATIC REPORT ON LABOUR FORCE 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 6.72 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey 2001 (Country Report) 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 7.38 MB
THEMATIC REPORT ON EDUCATION 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 7.33 MB
Myanmar Population Changes and Fertility Survey (Preliminary Report 1992) 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 35.35 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Excel Data on Migration and Urbanization တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ xlsx 328 KB