ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.6 MB
Ingyanyan Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 3.44 MB
ပန်နန်းဒင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.43 MB
Shinbwayyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.69 MB
ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.64 MB
Kamine Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.64 MB
ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.48 MB
Shwegu Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 3.12 MB
ဆော့လော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.42 MB
Kanpaikti Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 2.01 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကချင် xlsx 119.23 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကချင် xlsx 150.15 KB
SERIES C: MIGRATION English ကချင် xlsx 18.7 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 28.63 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 28.84 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 54.68 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 59.62 KB
SERIES H: DISABILITY English ကချင် xlsx 28.29 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ကချင် xlsx 26.33 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကချင် xlsx 26.5 KB

Pages