ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဆော့လော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.42 MB
Kanpaikti Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 2.01 MB
ဖားကန့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.69 MB
Sumprabum Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.8 MB
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.44 MB
Khaunglanphoo Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 5.68 MB
ပူတာအိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.69 MB
Tanaing Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.58 MB
ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.59 MB
Machanbaw Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.53 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

Pages