ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပန်နန်းဒင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.43 MB
Shinbwayyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.69 MB
ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.64 MB
Kamine Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.64 MB
ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.48 MB
Shwegu Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 3.12 MB
ဆော့လော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.42 MB
Kanpaikti Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 2.01 MB
ဖားကန့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.69 MB
Sumprabum Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.8 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ကချင် xlsx 26.33 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကချင် xlsx 26.5 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ကချင် xlsx 19.67 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ကချင် xlsx 19.66 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 42.71 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ကချင် xlsx 43.65 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 116.55 KB
SERIES D: EDUCATION English ကချင် xlsx 119.83 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ကချင် xlsx 19.22 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ကချင် xlsx 36.76 KB

Pages