ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.44 MB
Khaunglanphoo Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 5.68 MB
ပူတာအိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.69 MB
Tanaing Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.58 MB
ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.59 MB
Machanbaw Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.53 MB
ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.65 MB
Waingmaw Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 3.53 MB
ကန်ပိုက်တီမြို့နယ်ခွဲ အစီအရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.5 MB
Mansi Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.16 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ကချင် xlsx 35.25 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ကချင် xlsx 32.64 KB

Pages