ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Sugali Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 1.58 MB
ဖာပွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.79 MB
Thandaunggyi Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.59 MB
ကရင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ 19 Apr 2018 Myanmar ကရင် pdf 15.52 MB
ရှမ်းရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.71 MB
Wawlaymyaing Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 1.6 MB
Bawgali Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 5.73 MB
စုကလိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.67 MB
1983 Karan Census Report 21 Apr 2018 English ကရင် pdf 11.76 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကရင် xlsx 72.72 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကရင် xlsx 96.18 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ကရင် xlsx 17.18 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 41.64 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 105.2 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ကရင် xlsx 16.49 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 25.52 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 50.22 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ကရင် xlsx 20.18 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ကရင် xlsx 28.08 KB

Pages