ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Hpa-an Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.24 MB
ဝေါလေမြိုင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.65 MB
ဘောဂလိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.81 MB
Kamamaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.84 MB
ကရင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ 19 Feb 2019 Myanmar ကရင် pdf 12.79 MB
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Kawkareik Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 3.97 MB
ဘားအံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.74 MB
Kyaidon Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 3.54 MB
ကမမောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.7 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ကရင် xlsx 26.92 KB
SERIES H: DISABILITY English ကရင် xlsx 23.12 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကရင် xlsx 20.74 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ကရင် xlsx 17.42 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ကရင် xlsx 36.77 KB
SERIES D: EDUCATION English ကရင် xlsx 100.89 KB
SERIES C: MIGRATION English ကရင် xlsx 16.86 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ကရင် xlsx 24.06 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကရင် xlsx 49.02 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ကရင် xlsx 29.6 KB

Pages