မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ထီးလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.64 MB
Kyaukhtu Sub-Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.12 MB
စေတုတ္တရာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
Sinpaungwe` Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.31 MB
ကံမမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.62 MB
Magway Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 9.92 MB
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
Taungdwingyi Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 3.03 MB
ကျောက်ထုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.54 MB
Minbu Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.65 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မကွေး xlsx 158.4 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 53.85 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မကွေး xlsx 32.01 KB
SERIES H: DISABILITY English မကွေး xlsx 26.37 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မကွေး xlsx 24.12 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မကွေး xlsx 31.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မကွေး xlsx 41.6 KB
SERIES D: EDUCATION English မကွေး xlsx 124.06 KB
SERIES C: MIGRATION English မကွေး xlsx 17.13 KB

Pages