မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
သရက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.71 MB
Yesagyo Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.48 MB
မင်းတုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB
Myaing Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.55 MB
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
မင်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Myothit Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.96 MB
ရေစကြိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.72 MB
မြိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Natmauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.47 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 53.85 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English မကွေး xlsx 33.63 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မကွေး xlsx 123.26 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar မကွေး xlsx 18.33 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မကွေး xlsx 29.07 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မကွေး xlsx 59.71 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မကွေး xlsx 43.42 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar မကွေး xlsx 35.86 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar မကွေး xlsx 33.65 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar မကွေး xlsx 27.06 KB

Pages